Hernesaareen rakentuu uusi asuinalue

By | Yleinen | No Comments

Helsingin valtuuston hyväksymän osayleiskaavan myötä Hernesaari muuttuu lähes 7000 ihmisen asuinalueeksi. Suunnitteilla on myös 3000 työpaikkaa. Päätökseen liittyviä huolenaiheita olivat ruuhkien kasvaminen Etelä- Helsingissä sekä uuden alueen palvelutaso.

Alueelle on aikaisemmin ollut suunnitteilla mm. 900 venepaikan venesatama, joka kutistui kaupunkilautakunnan pyynnöstä sekä poliitikkojen toimesta hyllytetty helikopterikenttä.

Asuinalueen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa 2020 alussa. Viljasiilo, entinen Fordin autotehtaan rakennus sekä Hietalahden telakka jäävät muistoksi entisajoista. Vanhoja kantakaupungin läheisyydessä olevia satama- ja teollisuusalueita on otettu viime vuosina asuinkäyttöön pyrkimyksenä tiivistää kaupunkirakennetta ja parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia.

Hernesaari on saanut julkisuutta viime vuosina mm. New York Timesinkin esittelemästä julkisesta sauna- ja ravintolarakennus Löylystä.

Lähde: HELSINGIN SANOMAT

Nopea prototyypitys (rapid manufacturing) ohjeistus

By | Yleinen | No Comments

Prototyypitys on ratkaiseva osa suunnitteluprosessia, mutta perinteisesti se on muodostanut pullonkaulan.

Tuotesuunnittelijat ja insinöörit luovat tilapäisiä soveltuvuusselvityksiä perustyövälineillä, mutta toimivien prototyyppien tuottamiseksi vaaditaan usein samoja prosesseja kuin lopullisissakin tuotteissa. Perinteiset valmistusmenetelmät, kuten ruiskuvalu tai CNC, edellyttävät kalliita työkaluja ja järjestelyjä, jotka tekevät pienikokoisista mukautetuista prototyypeistä kohtuuttoman kalliita.

Nopea prototyypitys auttaa yrityksiä muuttamaan ideat realistisesti toimiviksi konsepteiksi, kehittävät niistä korkealaatuisia prototyyppejä, jotka näyttävät ja toimivat kuten lopputuotteetkin ja jotka ohjataan useiden validointivaiheiden kautta massatuotantoon. Nopealla prototyypityksellä suunnittelijat sekä insinöörit voivat luoda prototyypit suoraan CAD-tiedostosta nopeammin kuin koskaan ennen ja suorittaa nopeita toistuvia tarkistuksia malleillaan reaalimaailmassa testattujen ja niistä saatujen palautteiden perusteella.

Tämän oppaan avulla opit miten nopea prototyypitys soveltuu tuotteen suunnitteluprosessiin, sen sovelluksiin ja mitkä nopean prototyypin työkalut ovat käytettävissä tämän päivän suunnitteluryhmille.

1. Mitä on nopea prototyypitys?
2. Miksi nopea prototyypitys?
3. Nopean prototyypityksen sovellukset
4. Nopean prototyypityksen työkalut

Mitä on nopea prototyypitys?

Nopea prototyypitys on ryhmä tekniikoita, joita käytetään nopeaan fyysisen osan tai kokoonpanon pienoismallin valmistamiseen käyttämällä kolmiulotteista tietokoneavusteista suunnittelutietoa (CAD). Koska nämä osat tai kokoonpanot ovat tavallisesti rakennettu käyttämällä lisäainetekniikoita perinteisen subtraktiivisen menetelmän sijasta, ilmaisusta on tullut synonyymi materiaalia lisäävälle valmistukselle ja 3D-tulostukselle.

Materiaalia lisäävä valmistus on luontaisesti yhteensopiva prototyypitykselle. Se tarjoaa lähes rajattoman vapauden muotoihin, ei vaadi työkaluja ja sillä voidaan tuottaa osia ominaisuuksiltaan hyvin lähellä toisiaan olevista eri materiaaleista, jotka on valmistettu perinteisillä valmistusmenetelmillä. 3D-tulostustekniikat ovat olleet olemassa jo 1980-luvulta lähtien, mutta niiden korkeat kustannukset ja monimutkaisuus ovat useimmiten rajoittaneet suurten yritysten käyttöönottoa tai pakottaneet pienten yritysten ulkoistamaan tuotannon niille erikoistuneille palveluille viikkojen odotuksilla iteraatioiden välillä.

Pöydille ja työtasoille sopivien 3D-tulostimien myötä tämä on muuttanut nykytilanteen ja innoittanut käyttöönottojen vyöryn, jolle ei ole loppua näkyvissä. Omien 3D-tulostimien ansiosta insinöörit ja suunnittelijat voivat nopeasti iteroida digitaalisten mallien ja prototyyppien välillä. Prototyypit on nyt mahdollista tuottaa päivässä ja reaalimaailmassa testattujen analysointien perusteella toteuttaa nopeita iteraatioita malliin, kokoon, muotoon tai kokoonpanoon. Loppujen lopuksi nopea prototyypitys auttaa yrityksiä saamaan parempia tuotteita kilpailijoitaan nopeammin markkinoille.

Miksi nopea prototyypitys?

Havannoi ja tutki konseptit nopeammin
Nopea prototyypitys nostaa alkuperäiset ideat matalariskiseen konseptien tutkimiseen, jotka näyttävät hetkessä samalta kuin oikeat. Se sallii suunnittelijoiden mennä virtuaalista visualisointia pidemmälle, mikä tekee helpommaksi ymmärtää mallin ulkoasua ja tuntumaa sekä verrata konsepteja vierekkäin.

Ilmaise ideat tehokkaasti

Fyysiset mallit antavat suunnittelijoille mahdollisuuden jakaa heidän konseptinsa kollegoiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa herättääkseen ideoita sellaisilla tavoilla, jotka eivät ole mahdollisia näyttämällä pelkästään visualisoituja malleja näytöllä. Nopea prototyypitys helpottaa selkeää palautteen saamista, joka on tekijöiden kannalta olennaista mallien kehittämiselle ja parannuksille.

Suunnittele iteratiivisesti ja sisällytä muutokset välittömästi

Suunnittelu on aina toistuva prosessi, joka vaatii useita testauksia, arviointeja ja hienosäätöä ennen valmista lopputuotetta. Nopea prototyypitys 3D-tulostuksella taipuu realistisempien prototyyppien nopeaan luomiseen ja muutosten välittömään toteuttamiseen, nostaen sen merkittäväksi ”yritysten ja erehdysten kautta” prosessiksi.
Hyvässä mallissa on 24 tunnin suunnitteluvaihe: suunnittele työaikana, 3D-tulosta osat yön aikana, puhdista ja testaa seuraavana päivänä, muokkaa mallia ja toista työvaiheet.

Säästä aikaa ja kustannuksia

3D-tulostuksessa ei ole tarvetta kalliisiin työkaluihin ja järjestelyihin, samoilla välineillä voi tuottaa erilaista geometriaa. Talon sisällä tapahtuva prototyypitys eliminoi ulkoistamiseen liittyvät korkeat kustannukset ja toimitusajat.

Minimoi suunnittelun virheet perusteellisilla testauksilla

Tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa virheiden löytäminen ja korjaaminen varhaisessa vaiheessa auttaa yrityksiä välttämään kalliiksi käyviä mallien uudelleen valmistusta ja työkalujen vaihtumista. Nopean prototyypityksen ansiosta insinöörit voivat testata perusteellisesti prototyyppejä, jotka näyttävät ja toimivat kuten lopputuotteet, vähentäen käytettävyyteen ja toteuttamiseen liittyviä riskejä ennen tuotantoon siirtymistä.

Nopean prototyypityksen sovellukset

Monien saatavilla olevien tekniikoiden ja materiaalien ansiosta nopea prototyypitys 3D-tulostuksella tukee suunnittelijoita ja insinöörejä koko tuotekehityksen ajan, alkuvaiheen konseptimalleista tekniseen suunnitteluun, validointiin ja tuotantoon.

Konsepti mallit

Konseptivaiheet tai POC (Proof of Contents) auttavat tuotesuunnittelijoita validoimaan ideoita ja olettamuksia sekä testaamaan tuotteen kannattavuutta. Fyysisillä konseptimalleilla voidaan demonstroida osakkeenomistajille idea, synnyttää keskustelua ja ajaa hyväksyntää tai hylkäämistä käyttämällä vähäriskisiä konseptitutkimuksia.

Avain menestyksekkääseen konseptimallinnukseen on nopeus, suunnittelijoiden on tuotettava runsaasti ideoita, ennen fyysisten mallien rakentamista ja arviointia. Tässä vaiheessa käytettävyys ja laatu ovat vähemmän tärkeitä ja ryhmät tukeutuvat ei-hyllytavarana-saataviin-osiin niin paljon kuin mahdollista.

3D-tulostimet ovat ihanteellisia työkaluja tukemaan konseptimallinnusta. Ne tarjoavat vertaansa vailla olevan läpimenoajan muuntaa tietokonetiedosto fyysiseksi prototyypiksi, mahdollistaen suunnittelijoille nopeamman testauksen useammilla konsepteilla. Päinvastoin kuin suurin osa työpaja- ja valmistusvälineistä, pöydälle sopivat 3D-tulostimet ovat toimistoystävällisiä säästäen niille varattua tilan tarvetta.

Toiminnalliset prototyypit

Tuotteen siirtyessä seuraavaan vaiheeseen yksityiskodista tulee yhä tärkeämpiä. 3D-tulostus antaa insinööreille mahdollisuuden luoda korkealaatuisia prototyyppejä, jotka edustavat yksityiskohtaisesti lopputuotetta. Tämä helpottaa suunnittelun, asennuksen, toiminnan ja valmistettavuuden varmistamista ennen investointia kalliisiin työkaluihin ja siirtymistä tuotantoon, kun muutoksiin kuluva aika ja siitä aiheutuvat kustannukset tulevat yhä kohtuuttomimmiksi.

Perinteisellä valmistusprosessilla, kuten ruiskuvalulla valmistettuja osia voidaan kehittyneimmillä 3D-tulostusmateriaaleilla saada vastaamaan tarkasti niiden ulkonäköä, tuntua sekä materiaaliominaisuuksia. Eri materiaalit voivat jäljitellä osia hienoilla yksityiskohdilla ja pintakuvioinnilla, sileillä ja pienikitkaisilla pinnoilla, jäykillä ja lujatekoisilla koteloilla tai pehmeillä ja kirkkailla komponenteilla.

3D-tulostetut osat voidaan viimeistellä jatkokäsittelymenetemillä, kuten hiomalla, kiillottamalla, maalaamalla tai galvanoimalla replikoitaessa mitä tahansa lopullisen osan visuaalisia ominaisuuksia sekä työstämällä useita osia ja materiaaleja samoin kuin kokoonpanoja luotaessa monista osista ja materiaaleista.

Tekninen prototyyppi edellyttää laaja-alaisia toiminnallisia testauksia, jotta voidaan selvittää osan tai kokoonpanon toiminnallisuus, kun se altistetaan kenttäkäytön rasitteille ja olosuhteille. 3D-tulostus tarjoaa teknistä muovia lämmön ja kemikaalin mekaanisia rasituksia kestäviin korkean suorituskyvyn prototyyppeihin. Teknologia tarjoaa myös tehokkaan ratkaisun testauslaitteiden luomiseen toiminnallisten testausten ja sertifiointien yksinkertaistamiseksi keräämällä johdonmukaista tietoja.

Esivalmistus ja valmistus

Loistava prototyyppi on vain puolet voitosta, mallin pitää olla toistettavissa ja taloudellisesti valmistettavissa, jotta siitä saadaan menestyvä lopputuote. Valmistettavuuteen liittyvä suunnittelu (DFM) tasapainottaa mallin estetiikkaa ja toiminnallisuutta ottaen huomioon lopputuotteelle asetetut vaatimukset. DFM mahdollistaa valmistusprosessin valmistuskustannusten vähentämisen ja osakohtaisten kustannusten pitämisen vaaditun tason alapuolella.

Nopean prototyypityksen ansiosta insinöörit voivat luoda pieniä valmistussarjoja, kertaluonteisesti mukautettuja ratkaisuja sekä osakokoonpanoja tekniikan ja suunnittelun validoinnin (EVT ja DVT) rakentamiseen valmistettavuuden testaamiseksi.Kolmiulotteinen tulostus helpottaa toleranssien testaamista varsinaista valmistusprosessia ajatellen kattavien sekä talonsisäisten että kenttätestien tekemiseen ennen massatuotantoon siirtymistä. 3D-tulostus tukee myös tuotantoa työkalujen prototyypeillä, muoteilla, jigeillä sekä kiinnittimillä tuotantolinjalle.

3D-tulostuksen suunnittelun ei tarvitse loppua tuotannon alkaessa. Nopeat prototyypityksen työkalut mahdollistavat suunnittelijoiden ja insinöörien tuotteiden jatkuvan kehittämisen sekä nopean ja tehokkaan ongelmienratkaisemisen linjalla jigien ja kiinnittimien avulla, jotka parantavat kokoonpano tai QA-prosesseja.

Nopean prototyypityksen työkalut

On olemassa monia nopeita prototyypitystekniikoita ja valinta näiden eri ratkaisujen välillä voi olla vaikeaa. Oletko kiinnostunut saamaan selville, mikä nopea prototyypitystyökalu sopii parhaiten sinun erityisiin käyttötarkoituksiin?

Seuraavassa artikkelissamme tutkimme tarkemmin tämän päivän 3D-tulostuksessa vakiintuneimpaan 3D-tulostuksessa käytettävään teknologiaan, FDM tekniikkaan, stereolitografia tekniikkaan (SLA) sekä selective laser sintering tekniikkaan (SLS).

Lähde:  FORMLABS

Hammaslääkäripäivät Helsingin Messukeskus

By | Yleinen | No Comments

Tapahtumasta…

Messuille lähdettiin avoimin mielin, mutta mietteliäin ajatuksin aiheen ajankohtaisuudesta. Formlabs koki osallistumisemme tärkeäksi, eikä turhaan, sillä sen tuotteita oli jo usean yrityksen ostolistalla. Tapahtuman tunnelma oli erittäin rento ja asiakkaat todella kiinnostuneita. Alan yrityksille pystyimme tuottamaan lisäarvoa kertomalla 3D-tulostimien monista käyttökohteista heidän toimialallaan.

Tiivis yhteistyömme jatkuu alan edelläkävijän, Marko Ahosen kanssa. Aiomme myös jatkossa jakaa tietoa 3D-tulostimien sekä
erilaisten tulostusmateriaalien käytöstä aidoissa asiakastapauksissa. Messujen yhteenvetona totesimme aiheen olleen erittäinkin ajankohtainen. Alan pioneerit ovat jo liikkeellä, mutta ketjuuntuneiden suurten toimijoiden liikkeelle lähtö on hidasta. Tässä kohtaa Ruotsissa ollaan jo huomattavasti meitä edellä.

––––––––––––––––––––––––––––––

P.S. Seuraavissa linkeissä lupaamamme artikkelit:

Markon artikkeli numero 1
Markon artikkeli numero 2
Splintit

– Jarkko Lohilahti

3D-tulostuksella minimunuaisen solumuodostelmat oikeaan järjestykseen

By | Yleinen | No Comments

Oululaisbiologeista koostuva FutuRena -ryhmä tähyää pitkälle. Tavoitteena on ehkäistä uusien munuaisvaurioiden syntyminen.

Munuaisten vioittuminen on hengenvaarallista, sillä ne toimivat ihmiskehon suodattimena seulomalla verenkierrosta kuona-aineita. Voimakkaat lääkehoidot ovat yksi syy niiden vaurioitumiselle. Euroopan elinluovutusjonossa on tällä hetkellä 70 000 henkilöä, jotka sairastavat munuaisen vajaatoimintaa. Tähän tilanteeseen FutuRena aikoo kehittää minimunuaisen, jolla voitaisiin ehkäistä elinsiirtojen määrän kasvu. Laboratoriossa olisi mahdollista tutkia potilaan henkilökohtaisia sairauksia, huomata munuaisvaurion riskit ja sen pohjalta valita oikeanlainen lääkitys. Minimunuainen kasvatetaan potilaalta otetusta solunäytteestä.

Ihmiskäsin munuaisten osasten käsittely niiden pienuuden takia on mahdotonta. Solujen oikeaan muodostelmaan toistensa kanssa tarvitaan 3D-tulostinta, jotta ne saadaan oikeaan järjestykseen. Kehitysvaiheessa oleva tulostimeen tarvittava materiaalimassan perusosa saadaan potilaan omasta solumassasta ja solujen sidosaine nanoselluloosasta.

FutuRena on yksi Helsinki Challenge -tiedekilpailun seitsemästä finalistista. Markkinoille saatavaan ja toimivaan minimunuaiseen tarvittaisiin arviolta neljän miljoonan euron rahoitus seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Lähde: MAASEUDUN TULEVAISUUS

Yksi kännykkäkuva riittää materiaalin 3D-mallinnuksen lähtötiedoksi

By | Yleinen | No Comments

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF jakavat vuosittain myönnettävän väitöskirjapalkinnon, jonka saajana on tänä vuonna Mika Aittala, aiheenaan materiaalien 3D-mallinnus. Väitöstyössä Computational Methods for Capture and Reproduction of Photorealistic Surface Appearance, tutkitaan erilaisten pintamateriaalien värien, kiiltävyyden, pinnan muotojen ja erityisesti näiden vaihtelujen realistista siirtämistä virtuaaliympäristöihin.

Pintojen mallinnus on merkittävä haaste sisällöntuotantoteollisuudelle, jossa nykymenetelmillä hyvälaatuisten tuloksien saaminen on hidasta, kallista ja käytettävät mittalaitteet epäkäytännöllisiä. Yksi kännykkäkuva riittää Aittalan kehittämälle materiaalinkaappausalgoritmille lähtötiedoksi, josta se mallintaa pinnan ja valonheijastavuuden. Virtuaalimaailman pintoja voi päällystää mallilla siten, että valaistuksen suunnasta riippumatta lopputulos näyttää aidolta.

Työssä olleista kolmesta algoritmista kaksi on lisensoitu maailman suurimman grafiikkaprosessorivalmistajan NVIDIA Corporationin käyttöön ja kolmas on koekäytössä suomalaisissa Remedy Entertainment ja Fake Graphics -yrityksissä.

Lähde: STT INFO

Koodaaminen alkaa jo esikoulussa

By | Yleinen | No Comments

Outokummussa päästään tammikuussa opettelemaan mm. 3D-tulostusta valmisteilla olevassa Learn Lab teknologialuokassa. Kummun koulu tavoittelee jo esikoulusta alkavaa koodaamisen alkeita. 3D-tulostuksessa apuina ovat tietokoneet ja tabletit dokumentoimista varten. Legoista kasataan malli, joka piirretään ja mallinnetaan tulostusta varten.

Muutos oppimisympäristössä tulee vaikuttamaan opettajan rooliin ja oppimisen pedagogiikkaan. Pienryhmissä ongelmat ratkotaan yhdessä. Opetus on oppijakeskeistä, kokeilevaa ja tutkivaa. Lisäksi se tukee uudessa opetussuunnitelmassa olevaa osallisuutta, yhdessä tekemistä ja oppimisen iloa. Oppiminen tapahtuu tehdessä maker-pedagogiikan hengessä.

Lähde: KARJALAINEN

3D-nanoprinttitekniikka mahdollistaa hallitun informaation siirron kolmessa ulottuvuudessa

By | Yleinen | No Comments

Cambridgen yliopiston tutkijat ovat luoneet nanokokoisen magneettikytkennän, joka pystyy siirtämään informaatiota kolmessa ulottuvuudessa. Tämän hetkiseen bittien siirtymiseen kaksiulotteisissa piireissä verraten, kyseinen läpimurto voi johtaa merkittäviin tietoteknisten laitteiden tallennus- ja käsittelykapasiteetteihin. Se on myös osa spintroniikkana tunnettua laajempaa aluetta. Spintronisella teknologialla on mahdollista kehittää sellaisia elektronisia piirejä, jotka hyötyvät nykyteknologiaa paremmin energiatehokkuudesta.

3D-nanoprinttitekniikkaa yhdistämällä perinteisiin menetelmiin, on mahdollista luoda informaatiota käsitteleviä toiminnallisia piirejä. Cambridgen Cavendish -laboratorion projektipäällikkö Amalio Fernández-Pacheco kertoo heidän kehittäneen uuden keinon valmistaa ja käyttää magneettista laitetta nanometrisessä mittakaavassa hallittuun informaation siirtoon kolmessa ulottuvuudessa.  Informaatiota voidaan lukea yhdellä laserilla pimeän kentän konfiguraatiossa, jossa pieniä esineitä eristetään kirkkaasta taustasta. Fernández-Pachecon mukaan näkyvissä on kokonaan uuden sukupolven magneettisten laitteiden kehittäminen.

Lähde: ELEKTRONIIKKALEHTI

Opetushallituksen rahoittama hanke tuo 3D-tulostuksen osaksi uutta opetussuunnitelmaa

By | Yleinen | No Comments

Pänttäyksestä printtaukseen on Opetushallituksen rahoittama, monen toimijan kokeilun kehittämisen ja innovoinnin kärkihanke, joka tuo 3D-tulostuksen ja robotiikan luontevaksi osaksi uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa. Uudet pedagogiset sovellukset luovat erilaisille oppijoille mahdollisuuden oppia pelillisyyden ja kokeilun kautta ilmiöitä ja oppiaineita yhdistäen (Lähde: Pänttäyksestä printtaukseen).

Vaasan kristillisen koulun vararehtori Henrik Vähäkangas kertoo rahoituksen mahdollistaneen 3D-tulostimen oheislaitteineen ja ohjelmistoineen hankittavaksi koululle. Ainoana Suomessa opetuksessa ovat mukana myös ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Kaiken kaikkiaan osallistuvia kouluja on yhteensä seitsemän eripuolelta Suomea. Hankkeen tutkimus- ja kehitystyötä tekevät Aalto-Yliopisto, Metropolia-ammattikorkeakoulu sekä 3DBear-yritys.

Oppilaille 3D-tulostus on hyvä keino nähdä koko ideasta tuotteeksi -tapahtumaketju. Prosessin myötä hahmotuskyky, mielikuvitus ja ideointikyky saavat hyvää harjoitusta. Tavoitteena on jokaisen oppilaan mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa ainakin yksi tuote lukuvuoden aikana. Uusi tekniikka on otettu innostuneena vastaan ja haaveita jatko-opiskeluun aiheesta on myös ilmennyt.

Lähde: KESKIPOHJANMAA

Abu Dhabin poliisit Marsiin partioimaan 3D-tulostetuilla poliisiautoilla

By | Yleinen | No Comments

Yhdistynyt arabiemiirikunta aikoo perustaa siirtokunnan Marsiin vuoteen 2117 mennessä. Maan suurimman kaupungin Abu Dhabin poliisivoimat visioivat itsensä sinne partioimaan 3D-tulostetuilla poliisiautoilla ympäri planeettaa pitämään järjestystä.

Abu Dhabin uutinen jättää selkeästi taaksensa toiseksi suurimman kaupungin Dubain aikaisemman ilmoituksen, jossa se kertoi 2030 mennessä neljäsosan kaupungin kaikista rakennuksista olevan 3D-tulostettuja.

Saattaa kuulostaa hullulta, mutta kyseessä on vain pieni osa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien suurempaa suunnitelmaa luoda uusi sivilisaatio Marsiin seuraavan vuosisadan kuluessa sekä integroida uudenlaista teknologiaa poliisivoimiin sekä maassa että Marsissa. Hanke on itse asiassa pidemmällä kuin voisi uskoa, sillä valmistelut ovat jo alkaneet Mars Science Cityn rakentamiselle. Kehitteillä oleva kaupunki ei varsinaisesti sijaitse Marsissa, mutta simuloi elämää siellä. Partioautojen lisäksi sinne saattaa olla tulossa vedyllä kulkevia 3D-tulostettuja ambulansseja.

Dubai suunnittelee lähettävänsä oman avaruusaluksen 2020 Marsiin tutkimaan planeetan ilmakehää osana Mars 2117 -suunnitelmaa.

Lähde: 3DERS.ORG

Verisuonikirurgiassa 3D-tulostetut implantit ratkaisevassa roolissa

By | Yleinen | No Comments

Saksassa University of Mainz Cardiothoracicin ja Vascular Surgery Departmentin kirurgit ovat siirtyneet 3D-tulostustekniikkaan. Se tuo apua verisuonikirurgiassa monimutkaisten suunnitteluprosessien ennakoimiseen ja parantamiseen. Tekniikkaa käytetään 3D-tulostettuihin potilaskohtaisiin malleihin, joista verisuoni-implantit suunnitellaan.

3D-biotulostusta on tutkittu kudos- ja elinimplanttien kehittämiseksi. Kirurgisen tiimin mukaan 3D-tulostus ei ole pelkästään parantanut implanttien suunnittelua, vaan mahdollistanut myös prosessin kustannusten huomattavan alenemisen. Etukäteissuunnittelu vähentää leikkaukseen käytettävää aikaa ja se voidaan suorittaa tehokkaammin. Prof. Dr. Dorweilerin mukaan potilaskohtaisilla malleilla on mahdollista vähentää leikkausaikaa 5-45 minuuttia. Tutkimukset ovat yhä käynnissä, mutta jos ajatellaan tavallisen leikkauksen ajan olevan 2-4 tuntia, se tarkoittaa 40% ajansäästöä.

Eräässä äskettäisessä tapauksessa tiimi otti vastaan 53-vuotiaan naisen, joka oli käännytetty pois useista sairaaloista suuren leikkausriskin sekä sen monimutkaisuuden vuoksi. Naisella oli niskassa valtimonpullistuma, joka aiheutui aortan epämuodostumasta sydämen läheisyydessä. Koska tietokonetomografialla ei onnistuttu saamaan riittävästi tietoa leikkausta varten, tiimi teki 3D-tulostetun mallin potilaan anatomiasta. Sen avulla saatiin ensimmäistä kertaa selville, kuinka suuri ongelma oli kyseessä ja mistä se oli lähtöisin. Malli oli ratkaisevassa roolissa 3-vaiheisen operaation onnistumiselle.

Lähde: 3DERS

css.php